Trang chủSinh viênHướng dẫn

Hướng dẫn Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại đại hội Đoàn cấp cơ sở

HƯỚNG DẪN

Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại đại hội Đoàn cấp cơ sở

 ------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 496-KH/TWĐTN-BTC ngày 17/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn việc thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại đại hội Đoàn cấp cơ sở, cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

* Đánh giá kết quả đạt được: Năm năm qua, với những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết, chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều nét mới; giáo dục đạo đức, lối sống được tăng cường. Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có bước phát triển, đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn, của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đảm nhận thực hiện các việc khó, việc mới, các nhiệm vụ phát sinh. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và công tác quốc tế thanh niên được tăng cường. Những quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn đã mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên. Những kết quả đó tiếp tục là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian tới.

Đề nghị lấy ý kiến về những nhận định, đánh giá tổng quát công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua như trên đã toàn diện, phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X chưa? Đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung những nhận định, đánh giá tổng kết.

* Đánh giá hạn chế, khuyết điểm: Phương thức giáo dục tuy đã có nhiều đổi mới song nhìn chung còn chậm và không đồng đều giữa các khu vực, địa bàn, trong các đối tượng thanh niên. Công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng thanh niên; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa theo kịp thực tiễn xã hội và tình hình thanh niên. Tính bền vững, thường xuyên của một số phong trào thi đua trong các đối tượng thanh niên chưa tốt. Hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thanh niên chưa đáp ứng nhu cầu của thanh niên. Chất lượng hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư còn thấp. Sinh hoạt chi đoàn ở một số nơi chưa được thực hiện nghiêm túc. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên chưa đa dạng. Vai trò của Đoàn, Hội, Đội các cấp trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi chưa rõ nét. Việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đoàn tại một số cơ sở chưa quyết liệt.

Đề nghị lấy ý kiến về những nhận định, đánh giá hạn chế, khuyết điểm của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua như trên đã toàn diện, phù hợp chưa? Đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung những nhận định, đánh giá hạn chế, khuyết điểm. Thảo luận nguyên nhân khách quan, chủ quan; bài học kinh nghiệm về công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn, về công tác tuyên truyền, giáo dục, về triển khai các phong trào thanh niên và về công tác xây dựng Đoàn.

2. Về mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022, khẩu hiệu hành động của Đại hội

2.1. Về mục tiêu:

Mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022 dự kiến gồm 3 thành tố về giáo dục thanh thiếu nhi, xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới, về phát huy thanh niên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, về xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, cụ thể: Góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình và công lý. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách”.

Đề nghị lấy ý kiến về mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022 như trên đã phù hợp chưa? Đề xuất nội dung cần điều chỉnh, bổ sung.

2.2. Về khẩu hiệu hành động:

Dự kiến khẩu hiệu hành động của Đoàn trong nhiệm kỳ XI (2017 - 2022) là:

“Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”

Đề nghị lấy ý kiến xem việc xây dựng khẩu hiệu hành động đã phù hợp, ngắn gọn, có tính hiệu triệu, cổ vũ thanh niên trong giai đoạn mới chưa? Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung hoặc lựa chọn khẩu hiệu hành động mới.

3. Các nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022

3.1. Công tác giáo dục

Các nhiệm vụ và giải pháp của công tác giáo dục được thiết kế theo từng nhóm nội dung, giải pháp cụ thể:

- Triển khai Chương trình hành động của Đoàn về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; học tập lý luận chính trị.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình thanh niên tiên tiến.

- Giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

- Củng cố và phát huy vai trò, chất lượng của đội ngũ cốt cán, lực lượng nòng cốt chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn.

- Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa của Đoàn cho thanh thiếu nhi.

Đề nghị lấy ý kiến về các nội dung cần tập trung trong công tác giáo dục trong giai đoạn 2017 - 2022; góp ý các giải pháp cụ thể, phù hợp, thiết thực để thực hiện tốt các nội dung trên trong công tác giáo dục.

3.2. Triển khai các phong trào và chương trình của Đoàn

Trong nhiệm kỳ mới, dự kiến triển khai 3 phong trào và 3 chương trình để thể hiện tính hành động, phát huy thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc và chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh thiếu nhi. Như vậy, hai mặt “phát huy” và “chăm lo” đều được thể hiện trong các phong trào và chương trình giai đoạn mới, phù hợp với chức năng của tổ chức Đoàn là lực lượng xung kích cách mạng”“đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ”.

3.2.1. Về các phong trào

* Phong trào Thanh niên tình nguyện: tập trung các nội dung:

- Tình nguyện xây dựng nông thôn mới.

- Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh.

- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tình nguyện vì an sinh xã hội.

* Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo: tập trung các nội dung:

- Sáng tạo trong học tập, lao động, công tác.

- Sáng tạo trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

- Các hoạt động hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, đưa các sáng kiến, phát minh ứng dụng vào thực tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật.

- Các cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu nhi, các hình thức tuyên dương, liên hoan sáng tạo trẻ ở các cấp.

- Phát huy tài năng trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc: tập trung các nội dung:

- Xung kích đấu tranh, ngăn chặn những luận điệu sai trái và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

- Xung kích trong tham gia xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

- Xung kích trong triển khai các chương trình, đề án, cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo.

- Xung kích trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Đề nghị lấy ý kiến về sự phù hợp và tên gọi, nội hàm của các phong trào trong giai đoạn mới. Đề xuất thay đổi, điều chỉnh cụ thể. Đóng góp các giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào.

3.2.2. Về các chương trình

* Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ: tập trung các nội dung:

- Hỗ trợ, cổ vũ thanh niên học tập tốt, nâng cao chất lượng học tập, xây dựng tinh thần hiếu học, xây dựng xã hội học tập.

- Hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

- Các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

- Hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.

* Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: tập trung các nội dung:

- Triển khai chương trình Thanh niên khởi nghiệp”.

- Các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên.

- Xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

- Tham mưu các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế và khởi nghiệp như: chính sách về ứng dụng khoa học công nghệ; chính sách về vốn; chính sách về đất đai; chính sách về đào tạo nguồn nhân lực.

* Chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: tập trung các nội dung:

- Các hoạt động hỗ trợ thanh niên nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

- Các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội.

- Tham mưu xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của thanh niên.

- Xây dựng bộ công cụ về kỹ năng thực hành xã hội để phục vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Đề nghị lấy ý kiến về sự phù hợp và tên gọi, nội hàm của các chương trình trong giai đoạn mới. Đề xuất thay đổi, điều chỉnh cụ thể. Đóng góp các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chương trình.

3.3. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động Đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư. Triển khai hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

- Tăng cường thực hiện nề nếp Nghi thức Đội, công tác phụ trách Sao nhi đồng. Triển khai hiệu quả Chương trình Rèn luyện đội viên. Tích cực vận động thành lập tổ chức Đội trong các trường tư thục, dân lập và quốc tế.

- Đổi  mới, thực  hiện  có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tổng phụ trách Đội. Tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách với đội ngũ cán bộ làm công tác Đội và phụ trách thiếu nhi các cấp.

- Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích  trẻ em. Thực hiện vai trò đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của Luật trẻ em.

- Phát huy huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh; xây dựng và phát triển Nhà thiếu nhi cấp huyện, các điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi; tăng cường xã hội hóa, vận động nguồn lực phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Đề nghị lấy ý kiến đối với các giải pháp đề ra đã chính xác, toàn diện và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phù hợp với Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em sửa đổi, bổ sung và tình hình thực tiễn hiện nay chưa? Đề xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới.

3.4. Công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Tập trung nâng cao chất lượng phát triển đoàn viên mới trong các khối đối tượng có đông thanh niên như học sinh, công nhân, nông dân, trí thức trẻ.

- Chấn chỉnh công tác đoàn vụ.

- Tiếp tục sắp xếp mô hình, cơ cấu tổ chức Đoàn phù hợp, linh hoạt với điều kiện hoạt động, gắn với địa bàn dân cư, khu vực có đông thanh niên công nhân.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, xây dựng phong cách cán bộ đoàn, đảm bảo theo Quy chế cán bộ Đoàn; chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ đoàn. Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, vai trò của cán bộ đoàn các cấp; tính tự phê bình và phê bình trong Đoàn nhằm chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Đổi mới phương thức vận động, tập hợp thanh niên, thu hút rộng rãi các đối tượng thanh niên vào các hội nghề nghiệp, sở thích là thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam. Tăng cường tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; thanh niên yếu thế cơ hội phát triển. Phát triển Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài, các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Tham mưu, đề xuất Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022.

Đề nghị lấy ý kiến đối với các nhóm nhiệm vụ đã phù hợp và phản ánh được những trọng tâm trong công tác xây dựng Đoàn chưa? Đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ TỔNG HỢP Ý KIẾN

1. Hình thức tổ chức góp ý và trình tự, trách nhiệm tổng hợp

- Lấy ý kiến thông qua thảo luận tập thể tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở hoặc sinh hoạt chi đoàn, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trước Đại hội.

- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ Đại hội có trách nhiệm tổng hợp ý kiến tại đại hội, sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, hội thảo trước Đại hội gửi Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp cùng với ý kiến các đại biểu phát biểu tại Đại hội thành báo cáo tổng hợp ý kiến về Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Sau Đại hội cấp cơ sở, Ban Chấp hành Đoàn khóa mới có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện báo cáo đã được Đại hội thông qua và gửi Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện. Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện tổng hợp gửi Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh. Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh tổng hợp gửi báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

2. Phương pháp tổng hợp

2.1. Bố cục báo cáo tổng hợp

Báo cáo tổng hợp gồm 3 phần:

Phần nhận xét chung (có thể không cần tiêu đề): Nêu khái quát về số lượng ý kiến phát biểu, không khí thảo luận (có sôi nổi hay không, trao đổi, tranh luận…).

- Phần tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung: Tổng hợp từng vấn đề theo trình tự hướng dẫn thảo luận một số vấn đề trọng tâm. Trong phần này, nếu có ý kiến góp ý, nhận xét chung thì có phần những vấn đề chung, sau đó nêu những góp ý cụ thể cho vấn đề đó.

- Phần đề xuất, kiến nghị: Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về những vấn đề có liên quan đến nội dung báo cáo chính trị, quá trình chuẩn bị Đại hội…

2.2. Xác định số lượng và mức độ ý kiến

* Số lượng ý kiến: Để việc tổng hợp được chính xác, đánh giá được xu hướng của các loại ý kiến, khi tiến hành tổng hợp ý kiến thảo luận cần phản ánh được số lượng ý kiến phát biểu so với số đại biểu tham dự.

* Mức độ ý kiến: Khi tổng hợp ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể, nhất là những vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau, cần cố gắng lượng hóa, thống kê để đánh giá đúng thực chất các loại ý kiến và mức độ của các ý kiến khác nhau. Cần tổng hợp rõ số lượng các loại ý kiến (đồng ý, không đồng ý…) hoặc đánh giá theo các mức độ sau:

- “Hầu hết ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng ¾ trở lên số ý kiến có cùng chính kiến.

 - “Đa số ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng trên ½ đến dưới ¾ số ý kiến có cùng chính kiến.

- “Nhiều ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng trên ¼ đến dưới ½ số ý kiến có cùng chính kiến.

 - “Một số ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng dưới ¼ số ý kiến có cùng chính kiến.

- “Có ý kiến”: Sử dụng trong trường hợp có một vài ý kiến có sự khác biệt hoặc đáng lưu ý về một vấn đề nào đó.

Những ý kiến góp ý bằng văn bản được tổng hợp như ý kiến phát biểu trực tiếp.

Những ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi, thay đổi cấu trúc, tiêu đề hoặc một đoạn, một câu, từ hoặc một cụm từ cần được phản ánh đầy đủ, ghi nguyên văn. Đối với những ý kiến góp ý có lập luận sâu sắc khác với dự thảo cần được ghi lại đầy đủ, chính xác.

3. Tiến độ gửi báo cáo

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở về Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Văn phòng Trung ương Đoàn trước ngày 10/6/2017.

Trên đây là Hướng dẫn lấy ý kiến một số nội dung về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở. Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai tại cơ sở.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT